หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556
       วันที่ 14 มิถุนายน 2556
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
  
เอกสารดาวโหลด 
           
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับรางวัล“ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2556เธŠเธšเธฒเน„เธญเธ—เธตเน€เธงเธดเธฃเนŒเธ„